Nedávno ukončená výzva Inteligentný a lepší samosprávny kraj vstupuje do implementačnej fázy, v ktorej sa zameriava najmä na podporu uplatnenia tzv. SMART princípov v rozvoji verejných politík, na podporu zavádzania systémov manažmentu kvality, ako aj na podporu strategického riadenia a vzdelávania zamestnancov v oblasti inovatívnych procesov.

Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené v tejto výzve, patria predovšetkým implementácia princípov „SMART“ politík v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov „SMART“ politík v regiónoch.

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku v rámci výzvy bolo aj vytvorenie pracovných pozícií zameraných na analytické a metodické činnosti, čím by sa mali posilniť analytické kapacity v danom kraji a vytvoriť pracovné pozície na činnosti v oblasti regionálneho rozvoja za účelom implementácie inovatívnych a reformných opatrení.

Výzva vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu vyhradila prostredníctvom OP EVS prostriedky v objeme takmer 23 mil. EUR, pričom maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa mohla byť 2,5 mil. EUR, alebo 3,5 mil. EUR, a to v prípade posilnenia administratívnych kapacít koordinujúcich transformáciu regiónu horná Nitra, ako aj dobiehajúcich regiónov v rámci špecifických iniciatív EK.