Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Plánovaný dátum uzavretia výziev je 21.1.2020 (t. j. termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola) pre výzvy:

Malé zlepšenia eGov služieb, kód výzvy: OPII-2019/7/5-DOP,
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, kód výzvy: OPII-2019/7/6-DOP,
Migrácia ISVS do IaaS, kód výzvy: OPII-2019/7/7-DOP.

Plánovaný dátum uzavretia výziev je 27.1.2020 (t. j. termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola) pre výzvy:

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS, kód výzvy: OPII-2019/7/8-DOP,
Digitálna inklúzia, kód výzvy: OPII-2019/7/9-DOP,
Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy, kód výzvy: OPII-2019/7/10-DOP.

Výzvy sa uzatvárajú z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetné výzvy.

Výzva Migrácia ISVS do IaaS, kód výzvy: OPII-2019/7/7-DOP sa uzatvára na základe rozhodnutia SO OPII z dôvodu presmerovania zostatku finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu na projekty, ktoré boli schválené do zásobníka zámerov národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“) Riadiacim výborom PO7 OPII a na vyššie uvedené výzvy v prípade ich opätovného zverejnenia. Presun finančných prostriedkov sa vykoná za účelom efektívnejšie cielenej podpory pri zohľadnení aktuálnych potrieb implementácie PO7 OPII.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Presný dátum uzavretia vyššie uvedených výziev bude zverejnený na webovom sídle www.vicepremier.gov.sk.

Výzvy sú zverejnené na stránke www.vicepremier.gov.sk v časti Výzvy a vyzvania a www.itms2014.sk.