RESILIO je nový projekt na prispôsobovanie sa zmenám klímy zavádzaný v Amsterdame, financovaný iniciatívou Urban Innovative Actions (UIA). Mesto Amsterdam plánuje v rámci tejto iniciatívy inštalovať 10 000 m² „modrozelených“ striech v 4 mestských dištriktoch. Súčasne, vyzýva mestá na podporu tohto konceptu a jeho kolektívne odskúšanie.

Projekt vyhľadáva mestá s rôznymi charakteristikami, napr. odlišné podnebie, typy striech, štruktúry riadenia vody atď. Mesto Amsterdam si praje otestovať v týchto intenciách technológiu a prístup k najrôznejším podmienkam a prispôsobiť ich tak, aby boli použiteľné aj v iných regiónoch.

Zámerom je vybudovať vzájomne prepojenú sieť striech, v ktorých najmodernejšie vybavenie a senzory umožnia inteligentné hospodárenie s vodou na strechách, čo prispeje k adaptácii a odolnosti mestského prostredia a môže sa potenciálne vyvinúť do škálovateľného riešenia pre vodné hospodárstvo na strechách.

Viac: RESILIO – Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops