Dôvodom pripomienkovania štúdií uskutočniteľnosti je rozhodnutie týchto miest uchádzať sa o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ prostredníctvom Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.

V prípade mesta Prešov ma ísť hlavne o riešenie stavu neustále pribúdajúcich motorových vozidiel a absencie obchvatov v meste Prešov, ktoré negatívne ovplyvňujú plynulosť cestnej premávky. Tento stav nepriaznivo vplýva aj na mestskú hromadnú dopravu. Jednou z priorít mesta Prešov je tak riešiť vzniknutú situáciu zavedením moderných a inteligentných dopravných systémov pre riadenie dopravy a preferenciu MHD.

Banská Bystrica sa uchádza s projektom prebudovania piatich svetelných križovatiek podľa najnovších európskych kritérií na frekventovanej ceste I/66 umožňujúcich preferenciu MHD. K zvýšeniu priepustnosti križovatiek by mali prispieť navzájom prepojené a inteligentné technológie obsluhujúce jednotlivé križovatky.

So záujmom riešiť situáciu s parkovaním v historickom centre mesta, navigačným systémom a s dokončením modernizácie verejného osvetlenia prichádza Banská Štiavnica. Snahou je využiť moderné technológie v oblasti regulácie dopravy, manažmentu statickej dopravy, riadeného parkovania na základe dopravnej situácie počas dňa, čo má viesť k zvyšovaniu prehľadnosti dopravy, znižovaniu prašnosti a hlučnosti.