Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu na svete a vytvára platformu pre stretnutie vysokých predstaviteľov štátnej správy, súkromného sektora a akademikov, ktorí sa podieľajú na tvorbe stratégií a konceptov SmartCity v globálnom meradle. Pravidelne sa koná v katalánskej metropole Barcelona a tento rok sa na ňom predstavilo viac ako 850 vystavovateľov z takmer 30 krajín sveta. Z pohľadu Oddelenia inteligentných miest a regiónov (OIMR) bola pozornosť upriamená predovšetkým na tematické celky súvisiace s problematikou Smart Cities & Regions (SCR). Program eventu riešil najmä fakt, že otázky celosvetovej iniciatívy ako akcelerovať zavedenie riešení v udržateľnej a inteligentnej samospráve sú nosnými témami modernej spoločnosti 21. storočia. Príležitosť vypočuť si rečníkov z viacerých krajín, výmena príkladov dobrej praxe a nadväzovanie nových kontaktov boli dôležitými činnosťami, ktorým sa na veľtrhu venovali kolegovia z OIMR – aj v kontexte rozpracovaných projektov na internej úrovni.

V rámci samotného programu sme absolvovali B2B rokovania s firmou Fiware, s predstaviteľmi Európskej komisie, mesta Barcelona, ekonomickej rozvojovej agentúry Germany Trade & Invest (GTAI) či RECI (Spanish Network of Intercultural Cities). Viacero tém a vzájomných aktivít sme preberali aj s českými kolegami, ktorí boli združení v ich národnom stánku. Jednalo sa o zástupcov Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, magistrátu hlavného mesta Prahy, firmy Tesla Lighting a ďalších. Okrem toho sme sa zúčastnili workshopu Svetovej banky (City Solutions Workshop with Amman and Izmir), ako aj ďalších „side events“ v rámci sekcie Governance. Z konkrétnych môžem spomenúť IoT Enabling Urban Communities: the case of Las Condes (diskusný panel); Smart Solutions for Safer Public Spaces (diskusný panel) či Can Standards Scale-Up Smart Cities? (tematický okrúhly stôl). Na úrovni ekonomickej diplomacie nás oslovila na spoločné stretnutie zástupkyňa veľvyslanca SR v Španielsku p. Džanibeková. Uskutočnilo sa priamo na veľtrhu počas utorka (15.11.) a jeho predmetom bola najmä koordinácia aktivít smerujúcich k medzinárodnej prezentácii SR na podobnom evente, ktorý sa v Španielsku plánuje aj počas roku 2023.

Jednou z najväčších tematických podmnožín smart city riešení je oblasť inteligentnej resp. smart mobility. Z tohto dôvodu jej bol venovaný samostatný priestor, ktorý tvoril druhú polovicu podujatia s názvom Tomorrow Mobility World Congress. Počas panelových diskusií boli viackrát predstavované „best practices“ z európskych metropol. Prezentovali ich spíkri zo súkromného sektora, regionálnych štruktúr a v neposlednom rade z akademického prostredia. Medzi najvýraznejšie témy patrili regulácia dopravy v centrách mesta vytváraním nízkoemisných zón, budovanie mestskej infraštruktúry s dôrazom na posilnenie aktívnej a zdieľanej mobility, aplikácia dát ako nástroja na plánovanie nových inteligentných riešení v oblasti parkovacích politík alebo efektívne riešenia v rámci zásobovania v centrách miest.

Jednotlivé úspechy na regionálnych úrovniach boli dosiahnuté inovatívnymi spôsobmi spolupráce medzi verejným, súkromným, akademickým a občianskym sektorom, medzi ktoré možno zaradiť triple helix alebo quadruple helix model. Za jeden z najdôležitejších faktorov úspechu ich projektov a získania popularity v oblasti implementácie smart riešení v mobilite považovali predstavitelia spomenutých štruktúr zapojenie komunít resp. občiansku angažovanosť. Výmena príkladov dobrej praxe z rozličných kútov sveta sa často zakladala na vytváraní konzorcií a cezhraničnej spolupráci. Počas kongresu bolo možné navštevovať množstvo vystavovateľov venujúcich sa problematike inovácií v doprave a mobilite – jednalo sa o startup projekty, projekty s národným dosahom, konzultačné firmy, regionálne entity (Praha, Berlín, Luxembourg …) a pod. Ako inšpiratívny príklad môžeme uviesť sekciu venovanú startupom pod záštitou EIT Urban Mobility. V rámci svojej pôsobnosti poskytli priestor začínajúcom podnikateľom a organizovali diskusie s účasťou príslušných odborníkov. Výraznú pozornosť venujú tiež začínajúcim doktorandom zaoberajúcim sa mestským plánovaním v oblasti mobility a logistiky. Počas podujatia sa podarilo zamestnancom nadviazať kontakt práve s organizáciou EIT Urban Mobility, ktorej agendou je primárne prepájanie rozličných zainteresovaných subjektov v danej problematike, sponzoring podnikov pri rozbehu inovatívnych projektov a taktiež poradenská činnosť v rámci možností čerpania európskych fondov.

Počas trvania eventu naši kolegovia realizovali networking so zahraničnými subjektmi, platformami, startupmi, sledovali unikátne projektové riešenia a diskusie s vysokokvalifikovanými odborníkmi v oblastiach smart mobility a SCR. Aktívna participácia na oboch častiach veľtrhu taktiež umožnila získať a prehĺbiť kontakty naprieč relevantnými organizáciami. Pridaná hodnota tejto zahraničnej pracovnej cesty je okrem iného v získaní unikátnych znalostí s medzinárodným aspektom, ktoré je možné uplatniť aj v slovenskom prostredí.