Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú príležitosť. Súčasťou takmer 13-miliardového balíka z nových eurofondov v Programe Slovensko je totiž aj samostatná alokácia, o ktorej rozhodnú priamo regionálne celky. O integrovaných územných investíciách v každom kraji rozhodujú Rady partnerstva, ktoré združujú zástupcov samospráv, štátnej správy, socioekonomických partnerov (mimovládnych organizácií, podnikateľov či cirkví), ako aj zástupcov území udržateľného mestského rozvoja (UMR). Regióny môžu prostredníctvom integrovaných územných investícií rozhodovať o sume 2,13 miliardy eur. Na konferenciách Tvoríme lepšie Slovensko v každom krajskom meste odzneli priority MIRRI SR v jednotlivých oblastiach. Okrem naštartovania čerpania prostriedkov nového programového obdobia sa zameriavame aj na dočerpanie tzv. starých eurofondov z predošlého programového obdobia 2014 – 2020. Sme radi, že v rámci programu konferencií malo svoje zastúpenie aj Oddelenie inteligentných miest a regiónov (OIMR). Primárne sme hovorili o implementácii Akčného plánu IMaR na roky 2023 – 2026 (AP) a príprave tohto dokumentu.

Naši kolegovia tiež predstavili ciele a spôsob realizácie jednotlivých opatrení, ich finančné krytie, či kroky k prehĺbeniu doterajšej podpory. Dôležitým bodom diskusií je prepojenie nášho AP na Program Slovensko, konkrétne opatrenie 1.2.2 s názvom „Podpora budovania inteligentných miest a regiónov“. Na konferenciách sme takisto predstavili metodiku s 12 krokmi k inteligentným mestám a regiónom, na ktorej aktuálne pracujeme v rámci OIMR. Jej praktickou nadstavbou bude nástroj na analýzu pripravovaných projektov, resp. iniciatív v oblasti inteligentných miest a regiónov (tzv. checklist). Výhľadovo by mal byť tento checklist dostupný aj ako online aplikácia, kde si budú tvorcovia projektov môcť vyhodnotiť parametre projektu, pričom výsledkom by mal byť návod spresňujúci, na ktoré stránky projektu sa zamerať. Hlavným prínosom tejto aktivity bude poskytnutie podpory samosprávam pri príprave kvalitnejších projektov v oblasti smart cities & regions a zároveň efektívnejšie čerpanie prostriedkov z P SK.