Oddelenie inteligentnej mobility (OIM) v spolupráci s Oddelením inteligentných miest a regiónov (OIMR) a Regionálnym centrom Košice (RCKE) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“ pre aktérov zo samospráv, štátnych inštitúcií, zástupcov miest a VÚC, dopravných podnikov a iných subjektov s náplňou mobility na východnom Slovensku. Workshop otvorila vedúca OIM Silvia Musilová a Ladislav Ontko z RCKE.

Pozornosť bola upriamená predovšetkým na tematické celky súvisiace s problematikou inovácií a investícií na území mesta a riešenia v oblasti mobility, ktoré by zefektívnili bežný život obyvateľov. Na stretnutí mali zástupcovia samospráv priestor upozorniť na bariéry súvisiace s obstarávaním inovácií.

V úvode účastníkom prezentovalo OIMR v zastúpení vedúcej oddelenia Eriky Jankajovej a riaditeľky Odboru inovácií a smart agendy Lenky Kundrátovej historicky prvý Akčný plán inteligentných miest a regiónov (v tomto prípade na roky 2023 – 2026).

Zaujala aj prezentácia nášho kolegu Tomáša Lašáka, v rámci ktorej sa zameral na praktické príklady využitia technológií IoT v inteligentnej samospráve. IoT definujeme ako komplexný systém vzájomne prepojených zariadení a sietí podporovaný pokročilými technológiami ako sú senzory, umelá inteligencia a cloud computing, ktoré umožňujú zhromažďovanie, analýzu a zdieľanie obrovského množstva dát. To má za následok vytvorenie dynamickej a všadeprítomnej siete fyzických objektov a digitálnych entít schopných autonómne komunikovať, interagovať a prispôsobovať sa svojmu prostrediu. Zároveň ponúka širokú škálu aplikácií a služieb pre inteligentné mestá a regióny.

Stále viac sa skloňuje pojem „living lab“, čo v preklade znamená „živé laboratórium“. Ide o umožnenie tvorby inovácií prostredníctvom experimentálnych priestorov a verejného obstarávania. Všetko podstatné o tejto téme predstavila Technická univerzita v Košiciach prostredníctvom p. Michalka z Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorá sa týmto výskumom zamerala na celkovú úsporu zdrojov.

Creative Industry spolu s partnermi významne prispelo k rozvoju témy otvorených a dostupných dát v meste Košice. Aktivitu nám priblížili Ivana Hanušovská a Matej Takács. Od roku 2022 sa aj Košice pridávajú k mestám, ktoré majú svoj portál pre otvorené dáta. Open data portál je jedným z výstupov projektu Košice 2.0. Jeho cieľom je bezplatne sprístupniť otvorené mestské dáta všetkým potenciálnym záujemcom.

Európske centrum digitálnych inovácií pôsobiace v regióne východného Slovenska s názvom EDIH Cassovium sa zameriava na zvýšenie konkurencieschopnosti firiem a efektívnosti organizácií verejného sektora najmä v regióne východného Slovenska prostredníctvom inovatívneho využívania digitálnych technológií. Viliam Fedák vysvetlil, že hlavným cieľom je podporiť v regióne budovanie digitálneho inovačného ekosystému so zapojením lokálnych, regionálnych, národných a európskych hráčov v oblasti digitálnej transformácie.

Svoje aktivity priblížili aj členovia IT VALLEY. Patrik Kraviar (Deutsche Telekom) predstavil aplikáciu „Zvedavo v lesoparku Furča“ vytvorenú pre deti, ktoré prichádzajú do kontaktu s technológiami čoraz skôr a trávenie času môže byť v tejto súvislosti pre ne oveľa prínosnejšie.

Spoločnosť NESS má 11 inovačných centier vo svete a v regióne patrí medzi najväčších zamestnávateľov v oblasti softvérového inžinierstva. Smart riešenia ponúkli v rámci digitalizácie verejnej dopravy, konkrétne postavenia mobility ako služby (MaaS). Prezentáciu s názvom „Digitalizácia dopravy naprieč kontinentmi“ priblížil Karol Grülling (Ness Digital Engineering).

Ako využiť smart riešenia vo verejných inštitúciách predstavila spoločnosť FPT v zastúpení Tomáša Lörinca. Optimalizovať výdavky verejných budov pri ich aktuálnom stave častokrát nie je jednoduché. Firma FPT ponúka riešenie pri minimálnom vstupnom kapitále.

V rámci celého dňa bol priestor na doplňujúce otázky a veríme, že všetci zúčastnení získali dostatok informácií, ktoré môžu prispieť k jednoduchšej ceste k inováciám. Rozhodne môžeme konštatovať, že košický región ma silnú pozíciu a odborný ľudský kapitál, čo plnohodnotne potvrdili jednotliví rečníci a inštitúcie, ktoré zastupovali. Po pozitívnej odozve plánujeme organizovať podobné workshopy aj v ďalších mestách a regiónoch.