Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši informoval na treťom zasadnutí Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj o návrhu strategického dokumentu – Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030. Ide o dôležitý koncepčný rámec pre rozvoj Slovenska, ktorého cieľom je, v súlade s odporúčaniami OECD, nastaviť prierezovú koordináciu zásadných politík štátu.

Podľa slov podpredsedu vlády sa tento rozvojový integrovaný dokument netýka iba vlády, či verejnej správy, ale celej spoločnosti. „Vychádza z nevyhnutnosti spojiť a využiť všetky kapacity a zdroje v spoločnosti na zabezpečenie sociálnej, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti rozvoja,“ povedal R. Raši. Navyše, existencia dlhodobej stratégie umožní aj finančné alokácie založené na dlhodobom plánovaní.

Predložená Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 vychádza jednak zo šiestich Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ako aj zo vstupnej správy Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030.

Prioritou dokumentu je, aby sa stal podkladovým materiálom pre rokovania o Partnerskej dohode v novom programovom období EÚ 2021 – 2027. Slovensko 2030 má byť založené na štyroch kľúčových princípoch – rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím, prioritách kvality života pred hospodárskym rastom, efektívnosti založenej na synergii a integrácii politík a ich nástrojov. Tie sú navrhnuté tak, aby rešpektovali rovnováhu medzi dostupnosťou prírodných, kultúrnych a ľudských zdrojov na jednej strane a ich využívaním na druhej strane.

Zavádzanie jednotlivých opatrení do praxe predpokladá integrovanú spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a regionálnych inštitúcií. Ideálne, v rámci spoločných projektových balíčkov, s viaczdrojovým financovaním, vrátane účasti súkromného sektora v regionálnych rozvojových fondoch.

„Keďže ide vo svojej podstate o reformný dokument, jeho úspešné zavedenie do života si bude vyžadovať celospoločenskú podporu, ale najmä silnú podporu vlády a hlavných predstaviteľov celého spektra politických strán,“ uviedol vicepremiér.

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „VÍZIA A STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKA DO ROKU 2030“ A INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ