Princíp architektonických, resp. urbanisticko-architektonických súťaží je v podstate jednoduchý. Jeho cieľom je porovnať viacero návrhov ateliérov a nakoniec vybrať ten, ktorý ponúka najlepšie riešenie. Viacero návrhov nielenže vytvára lepšiu súťaživosť, ale neraz dokáže vo finálnej fáze prepojiť viacero riešení, na ktoré jeden ateliér nemusel prísť. Výsledkom sú tak modernejšie a hlavne praktickejšie stavby či objekty. Takouto cestou sa rozhodli ísť v Lozorne, kde vyhlásili ešte koncom minulého roka súťaž na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy.

Obec Lozorno vyhlásila v decembri minulého roku architektonickú dvojkolovú verejnú súťaž na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy. Cieľom samosprávy bolo získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia, ktoré umožní zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu prvého stupňa o približne 900 m². Spolu s tým navrhla spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov prvého a druhého stupňa, zároveň vhodný vstupný a spoločenský priestor. Súčasťou zámeru bolo aj rozšírenie telocvične o novú, menšiu halu.

Do prvého kola, ktoré bolo vyhodnotené 18. decembra 2019, predložilo svoje portfóliá 20 autorských kolektívov. Porota na základe kvality predložených referencií vybrala štvoricu ateliérov, ktoré následne predložili v stanovenom termíne a rozsahu architektonické štúdie. Po prezentácií návrhov hodnotiaca komisia pristúpila k individuálnemu prideleniu bodov a určila výsledne poradie.

Náhľad: Vizualizácia – SUPERATELIER