Verejní obstarávatelia sú považovaní za významných investorov v rámci EÚ, ktorí minú približne 14% hrubého domáceho produktu EÚ. Využitím ich kúpnej sily v prípade výberu tovarov a služieb, ktoré vedie k sociálne zodpovednému verejnému obstarávaniu, dokážu títo obstarávatelia prispieť výraznou mierou k udržateľnému rozvoju.

Verejní obstarávatelia naprieč EÚ začínajú objavovať príležitosť podporiť sociálny aspekt verejného obstarávania. Tzv. sociálne zodpovedné verejné obstarávanie hovorí v tomto prípade o dosahovaní pozitívnych sociálnych výsledkov na základe uzatváraných verejných kontraktov. Uvážlivým zadávaním zákaziek môžu verejný obstarávatelia podporiť pracovné príležitosti, dôstojnú prácu, sociálne začlenenie, dostupnosť, etické otázky, dodržiavanie sociálnych štandardov. V prípade niektorých tovarov a služieb na trhu ako stavebníctvo, zdravotníctvo, transport, vplyv obstarávateľov vie byť ešte omnoho vyšší.

Z predpisov EÚ o verejnom obstarávaní je zrejmé, že zohľadňovať sociálne aspekty počas obstarávacieho cyklu možno už od predbežných konzultácií s trhom až po zadávanie zákazky s určením podmienok plnenia kontraktu. Prostredníctvom verejného obstarávania tak vzniká možnosť o to viac podporiť ciele sociálnej politiky.

Práve za týmto účelom prichádza Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises s novou publikáciou na zlepšenie informovanosti a pochopenia potenciálu sociálne zodpovedného verejného obstarávania. Making Socially Responsible Public Procurement Work predstavuje 71 príkladov toho, ako verejní obstarávatelia zohľadnili sociálny aspekt v praxi. Publikácia preukazujú správne postupy predkladania ponúk a efektívnych politik, ktoré pôsobia ako inšpirácia pre širšiu komunitu zapojenú do procesov obstarávania s cieľom stimulovať replikáciu po celej Európe.

(Náhľad: Nikita Kachanovsky on Unsplash)