Vyhlásená výzva

LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020 – Smart Cities and Communities

Vyhlásená: 3. septembra 2019
Ukončená: 29. januára 2020

Operačný program: Horizont 2020
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

V súlade so záväzkom EÚ implementovať Cieľ 11 Vytvoriť z miest inkluzíve, bezpečné, odolné a udržateľné miesta pre život Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj je nevyhnutné zvýšiť integráciu energetických systémov a do roku 2050 zvýšiť energetickú hospodárnosť výrazne nad rámec stanovený v legislatíve EÚ k energetickej hospodárnosti budov.

Rozvíjané a testované budú integrované inovatívne riešenia pre pozitívne energetické mestské bloky/štvrte vrátane monitorovania ich hospodárnosti v tzv. „majákových mestách“ (lighthouse cities). Projekt zváži interakciu a integráciu medzi budovami, užívateľmi a širšími energetickými systémami ako aj súvislosti vyplývajúce zo zvýšenej elektromobility, jej dopad na integráciu pri plánovaní. Je potrebné vnímať a zapracovať do plánovania udržateľný prechod na alternatívne energie, ktorý povedie k zvýšeniu elektromobility s dopadom na energetické systémy.

Návrh by mal tiež:

  • Zamerať sa na využitie rôznych mestských štvrtí a pozitívny príspevok k celkovým cieľom mesta;
  • Vyvinúť použiteľné riešenia na úrovni mesta, technické finančné, sociálne a právne možnosti navrhovaných riešení by mali byť tiež preukázané;
  • Zapojiť aktívne do riešenia miestne spoločenstvá a samosprávu (najmä úseky plánovania v meste), zvýšiť ich povedomie o energetike a posilniť ich vlastnícky prístup k inteligetným riešeniam. Toto by malo zaistiť udržateľnosť pozitívnych energetických mestských blokov/štvrtí;
  • Podporiť dekarbonizáciu pri zvýšenej kvalite ovzdušia;
  • Zahrnúť čo najskôr monitorovanie výkonnosti (ideálne na obdobie presahujúce 2 roky) realizovaných riešení. Všetky relevantné údaje o hospodárnosti musia byť zahrnuté v databáze informačných systémov inteligentných miest;

Projekt by mal tiež priniesť:

  • Efektívny biznis model pre udržateľné riešenia
  • Praktické odporúčania vyplývajúce zo zavedenia projektu vo vzťahu k:

–   regulačným, právnym aspektom a bezpečnosti/ochrany údajov

–   rodovej a socioekonomike (Spoločenské a humanitné vedy)

–   big dátam, dátovému manažmentu a digitalizácii

–   elekromobilite: i) jej dopadu na energetické systémy a ii) vhodné opatrenia pri mestskom plánovaní pri podpore širokosiahleho zavádzania elektromobility.

Podmienkou je vytváranie konzorcií viacerých partnerov z opravnéných krajín.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.