Vyhlásená výzva

OPII-2018/7/2-DOP – Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Malé zlepšenia eGov služieb

Vyhlásená: 2. júla 2018
Ukončená: 25. septembra 2019

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výzva Malé zlepšenia eGov služieb (t.j. elektronických služieb verejnej správy) sa zameriava na elektronické služby pre občanov a podnikateľov.

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zvyšovaním kvality, štandardu a dostupnosti eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov, t. j. aby projekt riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil existujúce) eGov služby pre občana a podnikateľa.

Projekty majú klásť dôraz na zvýšenie úžitkovej hodnoty elektronických služieb pre občanov a podnikateľov – uľahčenie orientácie pri realizácii služby, poskytovanie informácie o stave realizácie, zjednodušenie formulárov, a pod., tzn. že prvotné definovanie cieľov projektu má vychádzať z biznis potrieb, nie z technických potrieb.

Je dôležité myslieť na to, že elektronický svet poskytuje iné možnosti ako svet „papierový“ (parametrizácia, dynamické formuláre, a iné), a preto pri elektronizácii služieb nemá dochádzať k jednoduchému kopírovaniu papierovej verzie služby do elektronickej formy „jedna k jednej“. Tiež v mnohých prípadoch platí, že elektronická verzia služby nemusí kopírovať znenia v zákone doslova. Je napríklad potrebné zvážiť nevyhnutnosť pripájania oskenovaných príloh na konci podania. Tiež je potrebné zvážiť aj prípadnú novelizáciu legislatívy, ak to pri elektronizácii služby dáva zmysel.

Konečným cieľom má byť taká elektronická služba, ktorá povedie k jej výrazne vyššiemu spontánnemu využívaniu zo strany občanov a podnikateľov.

Podmienkou pre žiadateľa je preukázanie dosiahnutia minimálne 5001 podaní ročne pre službu s cieľom dosiahnuť úroveň elektronizácie služby minimálne 3, pričom je možné akceptovať dosiahnutie i nižšej úrovne ak sa jedná o službu, ktorá je len informativna (t.j. služba, ktorá slúži len na poskytnutie informácie) a/alebo nemá potenciál pre vyššie úrovne, alebo služba doposiaľ nie je elektronická, t.j. jej súčasná úroven je „0” v zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos o štandardoch“).

Pomôckou žiadateľovi pri výbere vhodných e-služieb pre účely tejto výzvy sú služby monitorované a merané prostredníctvom e-Government benchmarku (viď Príloha č. 14 výzvy) a/ alebo už identifikované prioritné okruhy 25 životných situácií (viď Príloha č. 15 výzvy).

Tieto projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 800-tisíc eur z celkovej alokácie 20 miliónov eur.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.