Vyhlásená výzva

OPII-2018/7/3-DOP – Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Vyhlásená: 2. júla 2018
Ukončená: 25. septembra 2019

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Cieľom tejto dopytovo-orientovanej výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát.

Touto výzvou môžu byť podporené nasledovné štyri typy dopytovo – orientovaných projektov pre „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“:

1. Komplexný projekt pre manažment údajov (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5 a 7.7), ide o typ projektu, ktorý je vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená heterogénnym informačným prostredím s viacerými samostatnými subjektami (napríklad doprava a výstavba, školstvo, zdravotníctvo) a existuje tu potreba internej integrácie a konsolidácie údajov, alebo

2. Jednoduchý projekt pre manažment údajov (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5 a 7.7), ide o typ projektu, ktorý je vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená homogénnym informačným prostredím a často ho predstavuje malá samostatná inštitúcia – bez potreby internej integrácie a konsolidácie údajov, alebo

3. Projekt zameraný len na publikovanie otvorených dát (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5), ide o typ projektu, ktorého cieľom je čo najrýchlejšie zabezpečiť publikovanie kvalitných dát vo forme otvorených dát pre verejnosť, alebo

4. Projekt pre konzumentov údajov (relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.7) ide o typ projektu, ktorého cieľom je zabezpečenie používania referenčných údajov v rámci inštitúcie (rýchle zavedenie princípu „jedenkrát a dosť“ v praxi pre procesy inštitúcie).

Jednotlivé projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 3 miliónov eur, pričom na výzvu je celkovo vyčlenených 30 miliónov eur.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.