Vyhlásená výzva

OPII-MH/DP/2020/10.3-29 – Podpora sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

Vyhlásená: 28. februára 2020
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie: Bratislavský kraj

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zamerané na podporu sieťovania podnikov. Na obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške 5 miliónov eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200-tisíc eur.

Podporené budú klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň držiteľmi minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). Nenávratné finančné príspevky sú určené na projekty zamerané na činnosti klastrovej organizácie vyplývajúce z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie a súčasne z hodnotení a odporúčaní, ktoré sú výsledkom procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky ESCA. Dôraz pri predkladaných projektoch by mal byť na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie.

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 je určená žiadateľom so sídlom na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, žiadatelia so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji môžu predkladať projekty v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29. Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. mája 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, k ich uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Viac: Podpora sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji