Vyhlásená výzva

Výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktív

Vyhlásená: 22. júla 2021
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie:

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

  1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
  2. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
  3. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny
  4. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania
  5. Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží
  6. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch klímy a možnostiach proaktívnej adaptácií

Viac: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktív