Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC431-2018-48 – 48. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Vyhlásená: 21. decembra 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

V rámci tejto výzvy budú podporované komplexné projekty so systematickými opatreniami, ktoré vyplynú z energetických auditov. Projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Minimálna výška príspevku je 70 000 €, maximálna 3 milióny €. Príspevok môže v prípade subjektov ústrednej správy pokryť 100 % oprávnených výdavkov, v prípade subjektov verejnoprávnych ustanovizní je to 95 %. Projekty je nutné zrealizovať do 2 rokov od účinnosti zmluvy.

Jednou zo základných podmienok oprávnenosti projektov je, aby bola potreba energie na vykurovanie v budovách po obnove znížená minimálne o 30 %. Záujemcovia sú pritom motivovaní, aby potreba klesla o viac ako 50 %, v takom prípade sa celková výška oprávnených výdavkov na projekt nezníži.

Opatrenia podporené z európskych zdrojov musia byť navrhnuté nad rámec platných minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Po obnove musia budovy spĺňať hornú hranicu minimálne energetickej triedy B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove. Obnovená budova musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo s takmer nulovou potrebou energie. Termíny splnenia týchto požiadaviek vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre projekty, ku ktorým boli podané žiadosti o vydanie stavebného povolenia v roku 2019, sú pre budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy relevantné požiadavky na štandardy budov s takmer nulovou potrebou energie. Ak to nie je technicky alebo funkčne možné, bude nevyhnutné preukázať splnenie podmienky, že tepelno-technické vlastnosti budov budú lepšie ako hodnoty požadované technickou normou, a riadne odôvodniť, prečo nie je technicky alebo funkčne možné dosiahnuť energetickú triedu A0.

Pre žiadateľov SIEA pripravila pomôcku umožňujúcu automatický výpočet hodnôt technických a environmentálnych merateľných ukazovateľov.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 50 mil. €. Termín prvého hodnotiaceho kola je 29. marca 2019, nasledujúce kolo bude uzatvorené 28. júna 2019.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.