Vyhlásená výzva

Výzva č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu (staršie rodinné domy)

Vyhlásená: 28. februára 2020
Ukončená: 30. júna 2020

Operačný program: (Priama podpora)
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo 28. februára 2020 výzvu č. Z6/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2020.

Základným cieľom poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu je zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu.

Žiadateľom o príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie a je vlastníkom rodinného domu (ďalej len „žiadateľ“) počas celého konania o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu.

Predkladať žiadosti bude možné od 1. apríla 2020 od 8:00 hod. do 30. júna 2020 alebo naplnenia limitu 150 žiadostí.

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 8 800 eur.

Viac: byvajteusporne