Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) plní úlohu národného koordinátora v téme agendy rozvoja inteligentných miest a regiónov. Prostredníctvom rôznych podporných mechanizmov poskytuje uvedeným sídelným celkom možnosti na ich transformáciu smerom k modernejším, ekologickejším a konkurencieschopnejším samosprávam.

Spomenúť môžeme napr. networking s inými relevantnými subjektmi, financovanie smart aktivít novými formami v programovom období 2021 – 2027, aktualizovanú komunikačnú platformu v podobe webu smartcity.gov.sk a pod. Okrem toho sa zameriavame aj na poradenskú a konzultačnú činnosť realizovanú v rámci projektu „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“. Jedným z jeho hlavných výstupov bude Akčný plán pre inteligentný rozvoj miest a regiónov.

V rámci implementácie Komponentu 17 Plánu obnovy a odolnosti SR je MIRRI SR zodpovedné za úspešnú realizáciu nasledujúcich investícií:

• Investícia č. 6: Granty so zjednodušenou administratívou „Fast grants“ – Hackathony
Cieľom investície je pomocou hackathonov prinášať rýchle, inovatívne a primárne digitálne riešenia pre celospoločenské výzvy a výzvy/problémy štátnej a verejnej správy vrátane ich vývoja, testovania a zavedenia do aplikačnej praxe.

• Investícia č. 9: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov
Cieľom investície je zlepšiť digitálne zručnosti min. 172 800 seniorom a znevýhodneným osobám formou prezenčných a e-learningových skolení a poskytnúť senior tablety, resp. ďalšie nástroje seniorom a osobám zo znevýhodnených skupín, pričom našou hlavnou ambíciou je zvýšenie motivácie využívania elektronických služieb štátu a samospráv.

Novinárske otázky posielajte na e-mail: tlacove@mirri.gov.sk. Tento mail je prioritne určený na riešenie novinárskych otázok, a preto je počas pracovnej doby nepretržite sledovaný. Otázky poslané naň môžu byť spracované skôr ako tie, ktoré sú adresované na konkrétneho človeka.