Plnenie akčného plánu sa vzťahuje na obdobie rokov 2023 – 2026 a jeho ťažiskom je realizácia 12 opatrení zameraných na podporu budovania a rozvoja inteligentných samospráv na Slovensku s primárnym zacielením na tieto domény:

  • budovanie a rozvoj personálnych a odborných kapacít;
  • vzdelávanie;
  • problematika inovácií vo verejnej správe a inovatívne verejné obstarávanie;
  • dáta a podpora toku a výmeny dát medzi štátnou správou a samosprávou;
  • podpora rozšírenia využívania geografických informačných systémov;
  • informačno-komunikačné technológie a podpora zdieľania a škálovania informačných systémov a inteligentných riešení;
  • medzinárodná spolupráca a internacionalizácia tzv. smart riešení;
  • podpora testovacích prostredí pre vznik, testovanie a škálovanie inovatívnych, resp. inteligentných riešení;
  • podpora inovatívnych firiem, resp. malých a stredných podnikov pri vývoji a implementovaní inovatívnych, resp. inteligentných riešení.

Úspešné naplnenie a realizácia opatrení závisí najmä od spolupráce medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ďalšími orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, záujmovými združeniami a podnikateľským sektorom. Zároveň akčný plán prihliada aj na existujúce opatrenia a podporené mechanizmy vychádzajúce z existujúcich akčných plánov, stratégií a prebiehajúcich projektov, resp. realizovaných projektov v rokoch 2023 – 2026.

Na stiahnutie: Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026