Súčasťou aktivít Oddelenia inteligentných miest a regiónov (OIMR) je aj implementácia nástroja pre tvorbu a priorizáciu projektov v oblasti inteligentnej samosprávy ako súčasti Akčného plánu (opatrenie č. 4). Zámerom tohto dokumentu je pomôcť samosprávam lepšie pochopiť, čo znamenajú ciele rozvoja smerom k inteligentným mestám a regiónom a ako riešiť stratégie či procesy riadenia pri ich transformácii smerom k moderným a udržateľným sídlam. Tento dokument obsahuje 12 konkrétnych krokov k efektívnemu využitiu smart riešení. Jeho hlavnou ambíciou bude poskytnúť podporu samosprávam pri príprave kvalitnejších projektov v oblasti smart cities & regions a zároveň pomôcť efektívnejšie čerpať prostriedky z Programu Slovensko (P SK). OIMR v tomto smere spolupracuje s Európskou investičnou bankou (EIB) a minulý týždeň sme spoločne organizovali prvý online workshop, kde mali zástupcovia samospráv možnosť vidieť a aktívne sa zapojiť do kreovania tohto dokumentu. Účastníci si tak mohli vypočuť prezentácie nielen od nás, ale aj od EIB a ujasniť si, akým spôsobom môžu svoje projekty v blízkej budúcnosti hodnotiť. Finálnym krokom bude sprístupnenie tohto hodnotiaceho nástroja počas septembra, kedy plánujeme testovať prvé konkrétne projektové zámery. Následne budeme pokračovať so zavedením webovej aplikácie, kde každá samospráva bude vedieť identifikovať jasné ukazovatele konceptu inteligentnej samosprávy a príslušné kroky, ktoré sú potrebné na ich naplnenie. Takto budú mať regióny, mestá a obce priamu možnosť vidieť, aké kritériá im naozaj pomôžu dosiahnuť ich ciele v smart agende.

Na stiahnutie: Metodika k tvorbe smart projektov_compressed

V originálnej kvalite: Metodika k tvorbe inteligentných projektov.pdf – Disk Google