Do celého systému inteligentného rastu vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty zahŕňajúce verejnú správu, súkromný sektor a občanov – obyvateľov miest a regiónov. V tak komplexnom systéme však môže byť pre samosprávu veľmi náročné absorbovať a efektívne využiť príležitosti, ktoré ponúkajú inteligentné technológie.

Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR preto považujeme za nevyhnutné pomôcť samospráve a vytvoriť podmienky pre efektívne zavádzanie a využívanie inteligentných riešení. Prinášame Vám možnosť využiť pomoc expertov MIRRI SR pre rôzne oblasti.

Experti MIRRI SR Vám budú nápomocní pri:

  • príprave a realizácii stratégie a konkrétnych projektov inteligentného mesta alebo regiónu;
  • vypracovávaní investičných stratégií pre zavádzanie inteligentných riešení pre mestá a regióny;
  • vypracovávaní štúdií uskutočniteľnosti;
  • pri zhodnotení možných alternatív pri realizovaní investícií za účelom dosiahnutia najväčšej hodnoty za peniaze;
  • posúdení navrhovaných projektov a súladu projektov s investičnou stratégiou mesta/regiónu;
  • tvorbe zásobníka projektov, vrátane identifikácie vhodných projektov, ktoré by mohli doplniť navrhovaný zásobník projektov;
  • návrhu vhodných zdrojov financovania projektov v nadväznosti na charakter projektov;
  • návrhu vhodnej kombinácie zdrojov financovania, vrátane podpory pri príprave stratégie financovania projektov;
  • zhodnotení kvality pripravených projektov a súvisiacej dokumentácie (nie však vypracovanie žiadostí o NFP).

Komplementárnu podporu vám poskytnú aj zamestnanci Informačno – poradenských centier (oblasť vypracovania žiadostí o NFP a implementácie projektov) a zamestnanci SIEA (pre oblasť energetiky), prípadne mailom na metodika.cko@mirri.gov.sk .