Vyhlásená výzva

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 – 40. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Vyhlásená: 20. apríla 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

V rámci tejto výzvy budú podporované projekty zamerané na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), pričom predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

V rámci navrhovaných opatrení bude možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním zrážkovej vody z intravilánu obce. Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku. Navrhované vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Pre účel výzvy sa pod intravilánom obce rozumie časť katastrálneho územia obce vyznačujúca sa súvislo zastavanými pozemkami vrátane vnútorných cestných komunikácií, plôch zelene, technickej a občianskej vybavenosti. Hranicu, ktorou je intravilán oddelený od vonkajšej časti katastrálneho územia (extravilánu), tvorí vonkajší obvod zastavaných oblastí a priliehajúcich plôch.

Do intravilánu obce nespadajú osamelé sídla (roztrúsené osady, samoty, chalupy ….) a priemyselné alebo hospodárske stavby, ktoré nie sú územne spojené s jeho centrálnou časťou.

Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom hospodárskej súťaže. Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov v intraviláne miest, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.

Minimálna výška príspevku je 25 000 €, maximálna 600 000 €. Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 17 mil. €.

 • 1. obdobie: do 31.7.2018
 • 2. obdobie: do 1.10.2018
 • 3. obdobie: do 30.11.2018
 • 4. obdobie: do 31.1.2019
 • 5. obdobie: do 1.4.2019
 • 6. obdobie: do 31.5.2019
 • 7. obdobie: do 31.7.2019
 • 8. obdobie: do 30.9.2019
 • 9. obdobie: do 2.12.2019

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.