Vyhlásená výzva

OPKZP-PO1-SC141-2018-45 – 45. Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Vyhlásená: 29. októbra 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

V rámci tejto výzvy budú podporované projekty zamerané na technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

Podporovaná bude výlučne náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:

a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,

b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:

1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň

2. režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň

3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook),

Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou budovou (napr. štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia spotreby elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.).

Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov (okrem opatrení podporovaných v rámci tejto výzvy), pričom energetická efektívnosť je definovaná v § 2 písm. h) zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu. Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy.

Minimálna výška príspevku je 25 000 €, maximálna 1 milión €. Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 30 mil. €.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.