Samospráva v súčasnej dobe čelí významným zmenám spojeným so snahou zabezpečiť udržateľný rast založený na nízkouhlíkovej ekonomike. Inteligentné alebo tiež „smart“ technológie vytvárajú pre samosprávu obrovské množstvo možností pre jej rozvoj a riešenie environmentálnych, ekonomických, ale aj sociálnych zmien.

Rastúca urbanizácia na celosvetovej a európskej úrovni je čoraz viac prepojená s rozširovaním inteligentných miest, pretože do tohto prostredia bude väčšina občanov a výrobných subjektov sústreďovať svoje hospodárske, sociálne a osobné záujmy. Súčasný stav technologického pokroku ponúka rozsiahle možnosti pre rozvoj mestskej infraštruktúry a budovania inteligentných miest, mesto sa však stane inteligentným len ak zvyšuje životnú úroveň všetkých občanov v ňom. Inteligentné mesto využíva informačné a komunikačné technológie na zlepšenie svojej funkčnosti, dlhodobej udržateľnosti a zvýšenie životnej úrovne občanov. Pre tvorbu inteligentného mesta je dôležité zbieranie, zdieľanie a analýza dát o svojom fungovaní, aby sa tak následne mohli vykonávať riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniam a dlhodobej udržateľnosti v dôležitých oblastiach ako je mestská mobilita, energetika, odpadové hospodárstvo, telekomunikácie, zdravie a zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, kultúra, rozvoj komunít, zmierňovanie zmeny klímy, verejná bezpečnosť, a ďalšie.

So správnym plánovaním a investíciami môže teda samospráva zlepšiť svoju funkčnosť, dlhodobú udržateľnosť a zvýšiť životnú úroveň svojich občanov. Využívaním technológií ako je internet vecí, či big data, môžu mať predstavitelia samosprávy priamu interakciu s komunitou obyvateľov a s infraštruktúrou slúžiacou na monitorovanie stavu mesta, či obce. Vďaka tomu môžu určiť aké služby môžu byť potrebné v budúcnosti s cieľom umožniť vyššiu kvalitu života pre všetkých obyvateľov. Dynamický rozvoj agendy inteligentných miest a regiónov priniesol aj dostupnosť veľkého množstva finančných nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné financovať inteligentné riešenia.

Realizované štúdie preukazujú, že v rámci SR existuje potenciál na realizáciu projektov v oblasti Smart Cities. Štúdia „Creation of an investment platform for smart cities and regions initiatives in Slovakia“ vypracovaná pre EIB identifikovala potenciál pre realizáciu 750 projektov v oblasti Smart Cities/Smart Regions. Táto štúdia však zároveň identifikovala nedostatok kvalifikovaných kapacít a zdrojov na strane samosprávy, ktoré by dokázali riadiť agendu inteligentných riešení v rámci samosprávy a realizovať projekty v tejto oblasti.

Naším cieľom je preto priblížiť vám všetky dostupné informácie a poskytnúť pomoc a podporu pri budovaní a rozvoji inteligentného mesta.