Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2025 (AP) sa zameriava na tri základné nástroje a štyri princípy inteligentného rozvoja samospráv  a v ich rámci predstavuje ciele a typy aktivít napomáhajúcich ich naplneniu.

Prvým nástrojom riadenia inteligentnej samosprávy sú dáta. Hlavným cieľom AP je zabezpečiť rozhodovací proces inštitúcií založený na relevantných faktoch a informáciách vychádzajúcich z overených dátových zdrojov. Typy aktivít smerujúcich k tomuto cieľu zahŕňajú najmä budovanie odborných kapacít pre prácu s dátami na samosprávnych úradoch, vzájomné prepájanie dátovej infraštruktúry na všetkých úrovniach správy, podporu tvorby open data platforiem či dobudovanie ucelených dátových sád.

Naň nadväzujú informačné a komunikačné technológie (IKT) ako druhý nástroj. Primárnym cieľom je využitie potenciálu IKT ako nástroja pre zlepšovanie služieb samosprávy a rozšírenie ich spektra vo vzťahu k občanom. Za vhodné typy aktivít považujeme v tomto smere napr. budovanie odborných kapacít pre prácu s IKT, metodickú pomoc pri obstarávaní a tvorbe nezávislých IKT služieb, identifikáciu vhodných štandardov a noriem pri implementácii IKT či podporu budovania zdieľaných IKT služieb.

Tretím definovaným nástrojom je participácia. V nej sa zameriame predovšetkým na zintenzívnenie spolupráce samospráv s obyvateľmi a cieľovými skupinami na hľadaní lokálne prijateľných riešení. Ako adekvátne aktivity predstavíme budovanie odborných kapacít pre občiansku participáciu, nástrojov participácie občanov v rozhodovacom procese a podporu implementácie prvkov transparentnej samosprávy.

Prvým zo štyroch princípov inteligentného rozvoja podľa AP je integrácia s cieľom využiť riešenia s pridanou hodnotou pre viac ako jednu špecifickú oblasť, resp. samosprávnu jednotku. Dosiahnuť tento cieľ pokladáme za možné s pomocou podpory koordinačnej a investičnej spolupráce územných jednotiek navzájom a taktiež so štátom, podpory škálovania a replikácie dobrej praxe, zavádzania otvorených a modulárnych platforiem, zabezpečenia zdieľaných služieb samospráv a pod.

Druhý princíp sa zaoberá inklúziou spojenou s predchádzaním negatívnym dopadom konkrétnych politík na ohrozené skupiny obyvateľov. Poskytované služby by mali byť dostupné všetkým žiadateľom v cieľovej skupine bez ohľadu na možné limity a disproporcie. Príslušnými aktivitami by v našom ponímaní mali byť napr. odstraňovanie rôznych druhov bariér v prístupe k službám, podpora digitálnej gramotnosti sociálne slabších skupín či zavádzanie vzájomného prepájania rôznych komunít.

Predposledný princíp súvisí s inováciou. Cieľom je primäť samosprávy k hľadaniu nových prístupov v spravovaní, prijímať inovatívne postupy a riešenia do praxe, resp. inovovať už existujúce. Aktivitami na jeho dosiahnutie sú najmä podpora kooperácie medzi jednotlivými sektormi (štátnym, samosprávnym, akademickým, výskumným), metodická pomoc pri využívaní inovatívneho verejného obstarávania, testovanie pilotných riešení či výskum a vývoj inovatívnej spolupráce a inovácií v riadiacich procesoch.

Posledný princíp sme nazvali stratégia. Podstatnú úlohu tu plnia strategické dokumenty na úrovni miest, regiónov i štátu, resp. súlad rozhodnutí s danými dokumentmi a implementácia smart projektov plniacich ciele stanovené v stratégiách, akčných plánoch atď. V tomto ohľade považujeme za dôležité aktivity vzťahujúce sa na šírenie poznatkov o medzinárodných a iných záväzkoch, analýzu vybraných výkonnostných ukazovateľov a indexov, podporu tvorby lokálnych stratégií, strategického plánovania a pod.

Všetky uvedené nástroje a princípy AP budú viesť k naplneniu piatich cieľov s dlhodobým dopadom. Prvým je úspora zdrojov rôzneho druhu, čo smart projekty dokážu zabezpečiť v potrebnom časovom horizonte. Druhým sú lepšie a kvalitnejšie služby s ohľadom na potreby občanov, ale aj samotných úradov, tretí sa vzťahuje na monitorovanie výkonnosti samospráv prostredníctvom vopred stanovených merateľných ukazovateľov a prispôsobovanie tvorby politík zistenému stavu. Štvrtým cieľom je kontinuálny rast kvality života v danom meste/regióne a napokon piaty sa týka trvalo udržateľného rozvoja (SDGs).