Vládny kabinet premiéra Ľudovíta Ódora na svojom rokovaní 12. júna 2023 schválil historicky prvý rámcový dokument v agende podpory a budovania inteligentných samospráv na Slovensku. Teší nás, že k predloženému materiálu nevzniesli členovia vlády žiadne pripomienky. Začiatkom mája ho poverená vláda Eduarda Hegera vzala na vedomie ako informatívny materiál, teraz sa teda proces jeho odsúhlasenia aj formálne zavŕšil. 30. januára 2023 ho taktiež bez pripomienok vzala na vedomie Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Akčný plán bol pripravovaný v spolupráci so širokým spektrom aktérov, ktorých sa táto téma dotýka. Agenda inteligentných samospráv je obsiahnutá aj v Programe Slovensko 2021-2027, v gescii MIRRI SR je opatrenie 1.2.2 s názvom „Podpora budovania inteligentných miest a regiónov“ s alokáciou 106 300 000 eur z čoho:

  • 65 mil. € je v rukách samospráv, prostredníctvom IÚI (integrované územné investície)
  • 41,3 mil. € je rozpočet na implementáciu opatrení Akčného plánu, ktorú bude koordinovať MIRRI SR

Predkladaný materiál je jedným z výstupov národného projektu „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ realizovaného v rámci OP EVS, ktorého základnými cieľmi je zvýšiť schopnosť štátnej správy poskytovať komplexnú podporu samospráve pri budovaní inteligentných miest a regiónov a uvádzať do praxe koncepty týkajúce sa inteligentných miest a regiónov. Ťažiskom Akčného plánu je 12 opatrení zameraných na podporu budovania a rozvoja inteligentných samospráv v SR s primárnym zacielením na nasledovné domény: budovanie a rozvoj personálnych a odborných kapacít, vzdelávanie, problematika inovácií vo verejnej správe a inovatívne verejné obstarávanie, tvorba a využívanie dát v prostredí samosprávy, podpora rozšírenia využívania informačno-komunikačné technológií a inteligentných riešení, medzinárodná spolupráca a internacionalizácia tzv. smart riešení, podpora testovacích prostredí pre vznik, testovanie a škálovanie inovatívnych, resp. inteligentných riešení, podpora inovatívnych firiem a malých a stredných podnikov pri vývoji a implementovaní inovatívnych, resp. inteligentných riešení.