Pilotné inovačné ekosystémy pre inteligentné mestá – Pilot-based Innovation Ecosystems for Smart Cities (Pilot Inn Cities)

Financovanie: 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci nadnárodného programu Interreg Danube Region.

Celkový rozpočet projektu: 2 477 340 EUR
Z toho ERDF: 1 981 872 EUR

Rozpočet MIRRI SR v rámci projektu: 240 050 EUR (80% spolufinancovanie ERDF)

Trvanie projektu: 

30 mesiacov (1/2024 – 6/2026)

 

Partneri projektu – členovia konzorcia:

vedúci partner/ gestor – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česko

Agentúra pre podporu podnikania a investícií CzechInvest, Česko

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Slovensko

Združenie miest a obcí Slovenska, Slovensko

Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Maďarsko

HROD.net Nonprofit Kft., Maďarsko

Inicijativa Digitalna Srbija, Srbsko

Asociatia Danube Engineering Hub, Rumunsko

Universitatea Tehnică de Construcții București, Rumunsko

EurA AG, Nemecko

Zentrum für Digitale Entwicklung GmbH, Nemecko

 

Popis projektu:

Mestá a mestské oblasti sú domovom 75 percent občanov EÚ, pričom sa očakáva, že tento podiel do roku 2050 vzrastie na 84 percent. To dáva mestám kľúčový význam pri riešení súčasných globálnych výziev a pri zabezpečovaní blahobytu jednotlivcov a komunít. Inovatívne riešenia a technológie sú životne dôležitými súčasťami potrebnej transformácie európskych miest na miesta, kde sa dá žiť udržateľne, efektívne a organizovane – v jednom termíne Smart Cities (SC). Implementácia inovácií však naráža na množstvo prekážok, najmä na kľúčovej komunálnej úrovni. Hlavnými spoločnými problémami v podunajskej oblasti sú financovanie, verejné obstarávanie a nedostatočný prístup k odborným znalostiam. To má za následok nízku ochotu samospráv stať sa včasnými prijímateľmi inovácií, a tým aj pomalé tempo prijímania, rozširovania a internacionalizácie nových riešení.

Cieľom projektu je zlepšiť tento stav položením základov a vytvorením smerníc pre národné ekosystémy, ktoré podporia prijatie inovácií SC, resp. ich miestne a medzinárodné prijatie. Jadrom takýchto ekosystémov je podporný mechanizmus pre agilné pilotovanie motivujúci samosprávy, aby sa stali testovacími zariadeniami (živými laboratóriami) pre nové technológie. Konečným cieľom je preklenúť priepasť medzi poskytovateľmi SC riešení (väčšinou MSP) a samosprávami ako ich prirodzeným trhom, čím sa minimalizuje časové rozpätie medzi životaschopným produktom a implementovaným, škálovateľným riešením.

Vzhľadom na zložitosť inovačných procesov, výzvy SC a komunálne riadenie, projekt reaguje prostredníctvom bezkonkurenčnej systémovej koordinačnej akcie, ktorá spojí sily rôznych zainteresovaných strán v rámci quadruple helix. Keďže sa ukázalo, že riešené výzvy je ťažké prekonať na národnej úrovni, nadnárodný prístup poskytuje zdieľaný rámec učenia sa v procese umožňujúcom národným skupinám identifikovať a navrhnúť spoločné riešenie spájajúce najlepšie know-how všetkých zainteresovaných krajín a harmonizovať rozvoj SC v podunajskom regióne.

Na Slovensku bude MIRRI SR úzko spolupracovať s projektovým partnerom, ktorým je Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako asociovaným partnerom.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať ma e-mailovej adrese smartcity@mirri.gov.sk.