Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR rokovala online s partnermi z OSN a viacerými rezortnými kolegami v rámci 11. zasadnutia prestížneho Svetového urbánneho fóra založeného z úrovne OSN, ktoré sa prvýkrát v histórii uskutočnilo na území strednej a východnej Európy v poľských Katoviciach v dňoch 26. – 30. júna 2022. Počas diskusií s riaditeľkou UN Habitat a ministerskými partnermi z rezortov pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja z Českej republiky, Nemecka, Holandska, Švédska a Poľska podpredsedníčka vlády akcentovala nevyhnutnosť pokračujúcej prioritnej podpory regiónov ako motorov udržateľného rozvoja a stability a vyzdvihla aj relevantnosť témy inteligentných miest a regiónov z pohľadu strategických materiálov SR a ťažiskovej pozornosti vlády SR v novom programovom období EÚ 2021 – 2027.

Svetové urbánne fórum (World Urban Forum), popredné globálne fórum založené v roku 2001 a organizované na dvojročnej báze z úrovne UN Habitat (United Nations Human Settlements Programme), adresuje udržateľnú urbanizáciu z pohľadu vplyvov jej rýchleho tempa na komunity, mestá, ekonomiky, klimatické zmeny a mestské politiky. Podľa štatistických odhadov bude do roku 2050 žiť v mestách až 70 % svetovej populácie. Nedávne 11. zasadnutie WUF bolo s tematickým názvom „Transformácia našich miest pre lepšiu budúcnosť v mestách“ organizované v spolupráci s Ministerstvom rozvojových fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky a Mestským úradom v Katoviciach a zúčastnili sa na ňom stovky delegátov z celého sveta, ktorým sa prihovoril aj generálny tajomník OSN, keď poukázal na centrálne postavenie miest pri riešení výziev každého druhu a budovaní inkluzívnejšej, udržateľnejšej a odolnejšej budúcnosti. Podujatie sa konalo v mimoriadne napätom čase, keď mestá na celom svete čelia dôsledkom krízy COVID-19, klimatickým zmenám a vojnovému konfliktu na Ukrajine. Vyvrcholilo prijatím vyhlásenia Katowice Declared Actions. Hostiteľské mesto bolo zvolené ako modelové mesto v Poľsku a celom regióne strednej a východnej Európy, ktoré úspešne zvládlo transformáciu z typicky uhoľného mesta na moderné centrum obchodu, kultúry a inovácií.

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR počas diskusií s riaditeľkou UN Habitat a ministerskými kolegami z rezortov pre oblasť investícií a regionálneho rozvoja z Českej republiky, Nemecka, Holandska, Švédska a Poľska uviedla, že nielen svet, ale aj Slovensko vyvíja úsilie smerom k podpore a posilňovaniu regiónov ako miest rozvoja a stability. Na smerovanie moderných technológií a inovácií do miest a regiónov a vytváranie pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou SR využíva viaceré mechanizmy EÚ ako napr. Plán obnovy a odolnosti (POO) a súčasné i budúce eurofondové zdroje. Silnejšie a kompetentnejšie regióny predstavujú osobitnú prioritu podpredsedníčky vlády SR, ktorá ich rozvoj vníma na báze podpory troch pilierov: ekonomického, sociálneho a environmentálneho. V tejto súvislosti významnú úlohu zohrá aj pripravovaný Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2025, na ktorý budú využité nové eurofondové zdroje z Programu Slovensko. Akčný plán prvýkrát prinesie definíciu inteligentných miest a regiónov a samosprávam pomôže výraznejšie napredovať v oblasti smart rozvoja. Do jeho participatívnej tvorby boli prizvané rôzne zainteresované strany (obce, mestá, vyššie územné celky, univerzity, štátne inštitúcie, odborná verejnosť a inovatívne podniky).

Starostom a primátorom bude výraznou podporou aj metodika, ktorá poskytne návod ako budovať inteligentné mestá a regióny bez ohľadu na zdroj financovania. Vzhľadom na uvedené sa MIRRI SR rozhodlo podporiť zavádzanie inovatívnych a smart riešení v mestách a obciach aj finančnou podporou z nových eurofondov. Nasadzovať inovatívne a najmä digitálne riešenia pre potreby miest, obcí a verejnej správy pomôžu aj tzv. hackathony. V rámci POO bude na Slovensku v období 2022 – 2026 podporených celkovo 20 hackathonov a na jedno riešenie vyčlenilo MIRRI SR podporu vo výške 100 tis. eur. Vo všeobecnosti bude v rámci strategických dokumentov nového eurofondového obdobia prioritne podporovať nové a inovatívne trendy – inovácie a nové technológie, podporu digitalizácie služieb, zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti a digitálnej gramotnosti občanov, ale aj malé a stredné podniky a vytváranie pracovných miest v záujme investovania do regiónov a súčasne do budúcnosti Slovenska.