Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia:

  • Centrálneho koordinačného orgánu
  • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
  • Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (1 člen),
  • Riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna verejná správa (1 člen),
  • Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (1 člen),
  • Riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (1 člen),
  • Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (1 člen),
  • Riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie (1 člen),
  • Riadiaceho orgánu pre Operačný program rozvoja vidieka (1 člen),
  • Riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo (1 člen)

Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj prizývaní zástupcovia, ktorí nie sú členmi pracovnej skupiny a nemajú hlasovacie právo: zástupcovia ďalších ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, zamestnávateľských zväzov, vedeckých a výskumných inštitúcií (napr. Slovenská akadémia vied), akademickej obce (napr. Slovenská rektorská konferencia), mimovládneho sektora, občianskej spoločnosti, súkromného sektora a iných relevantných inštitúcií.