Novým využitím a rozšírením zobrazenia dát po geografických informačných systémoch a geoanalytike, ktoré sú dnes bežne rozšírené v nástrojoch Business Intelligence, sa v posledných rokoch stáva Digital Twin. Jednoducho povedané, ide o IoT platformu ponúkajúcu digitálne zobrazenie objektov a procesov reálneho sveta ako virtuálne dvojča. Digital Twin sa stáva vynikajúcim pomocníkom pri plánovaní rozvoja inteligentných miest. Simuláciou riešení ešte pred realizáciou umožňuje vidieť plánované zmeny v kontexte a včas indikovať nedostatky, ktorým sa dá takto predísť. V Digital Twin je možné namodelovať priestorové objekty a procesy od urbanizmu až po územné plánovanie vrátane architektonických aspektov ako je individuálna bytová výstavba, antény virtuálnej siete, solárne panely či verejná doprava. Takáto simulácia je skvelým nástrojom na optimalizáciu rozvoja miest a obcí. Digitálny model postavený na množstve dát replikuje fyzický svet mesta a zachytáva procesy, ktoré by sme si inak ani nevedeli predstaviť.

Prostredníctvom digitálneho dvojčaťa môžu mestské organizácie efektívne analyzovať dáta pre zlepšenie kvality života obyvateľov, vytvárať ekonomické príležitosti a revitalizovať komunity. Očakáva sa, že o pár rokov sa Digital Twin stane štandardom.

Mestá, ktoré včas porozumejú benefitom Digital Twin, budú rýchlejšie prosperovať, stanú sa environmentálne, ekonomicky a spoločensky udržateľné. Užívatelia majú možnosť vytvárať simulácie budúcich zámerov v komplexnom obraze a takmer reálnom čase. Investície do takejto inovácie prinášajú úsporu hlavne tým, že pomáhajú predchádzať zlyhaniam v jestvujúcich systémoch. Takéto úspory môžu byť potom prenesené do iných oblastí rozvoja mesta.

Simulácie Digital Twin spoľahlivo naplánujú budúcnosť bez pomoci človeka, technológie sa postarajú o automatizáciu, výkon a výrobu produktu či služby pre koncového užívateľa. Technológia Digital Twin má obrovský potenciál. Jedným zo zásadných benefitov je bezpečnosť, pri simuláciách sa predchádza problémom ohrozujúcim zdravie a životy ľudí.

Aktuálne sa v rámci EÚ overuje koncept Digital Twin s cieľom jasne definovať, prečo by sa mali mestá zaujímať o mestský Digital Twin. Tento model je virtuálnou kópiou fyzickej hmoty mesta a prostredníctvom dát, dátovej analytiky a strojového učenia pomáha modelovať simulácie, ktoré môžu byť upravované a menené podľa potrieb. Prináša nákladovú a prevádzkovú produktivitu, lepší krízový manažment, otvorený rozhodovací proces na základe dát, lepšie participatívne riadenie či mestské plánovanie. V súčasnosti mestá investujú do digitálnych dvojčiat pre čiastkové riešenia, ako je napríklad zber odpadu, energetické siete alebo manažment dopravy. V mestách už nájdeme aj príklady multidisciplinárnych digitálnych dvojčiat. Spomenúť môžeme napr. 3D model fínskej metropoly Helsinki, ktorý ponúka energetickú porovnávaciu analýzu budov, príp. viedenský GeoTWIN napomáhajúci okrem iného pri územnom plánovaní a výstavbe nových infraštruktúrnych projektov.

V prvom kroku mestá zavádzajú interoperabilné platformy pre aplikáciu digital twin týkajúce sa zberu dát a dátového ekosystému. Európska komisia spolu s viac ako 100 mestami podpísala dohodu o spolupráci pre overenie vhodného legislatívneho rámca a požadovaných riešení. Mestá, ktoré budú mať dátovú interoperabilnú platformu, budú môcť benefitovať z otvorených dát a riešení vo virtuálnom priestore. Výhodou budú nielen zobrazenia dostupných dát v 3D modeli, ale aj predikcia vývoja a overenie v historickom kontexte – doslova v spätnom chode dát, ako sa uplatňujú stratégie a politiky.

Mestá ako užívatelia majú prístup k aplikáciám, kde môžu sledovať požadované modely a udalosti v procese či v priebehu prostredníctvom výkonných API rozhraní. Zároveň je možné iniciovať udalosti, sledovať zmeny v modeli a skúmať či analyzovať dáta. Umelá inteligencia nielen analyzuje zmeny, ale ich aj zásobuje novými dátami získanými z analýz iných Digital Twins v ekosystéme.