EU City Calculator je webový nástroj určený na pomoc mestám pri rozhodovacích procesoch a implementácii ich klimatickej stratégie prostredníctvom vizualizácie a simulácie nízkouhlíkových scenárov. Poskytuje ľahko použiteľné rozhranie, ktoré umožňuje mestskej administratíve a ďalším zainteresovaným stranám posúdiť dôsledky a kompromisy súvisiace so zavádzaním opatrení na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny – napr. koľko emisií skleníkových plynov sa dá ušetriť v stavebnom sektore zvýšením miery modernizácie energetickej infraštruktúry v porovnaní s rozširovaním používania obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.