V tomto dokumente nájdete dlhodobé i krátkodobé ciele MIRRI SR v oblasti smart agendy a tiež opatrenia, ktoré by mali slúžiť k ich úspešnému naplneniu. Inteligentné samosprávy sú totiž komplexným pojmom a často býva náročné ich presne definovať. Rôzni stakeholderi si ich prispôsobujú podľa svojich potrieb, pôsobností, kompetencií či priorít. Práve preto naše vnímanie v tomto smere orientujeme v širšom kontexte na princípy moderného riadenia, kooperácie, príp. zdieľania zdrojov a neobmedzujeme sa len na využívanie smart technológií v rámci daného územia.

K dispozícii tu: Ciele a opatrenia agendy IMaR.pdf – Disk Google