Informačno-poradenské centrá bezplatne pomáhajú žiadateľom o eurofondy, vyškolení pracovníci poskytujú kvalifikované a komplexné informácie o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov a pomáhajú aj s prípravou konkrétnych projektov.

Informačno-poradenské centrum (IPC) v Trenčíne bolo na župnom úrade vytvorené v roku 2016 ako súčasť Integrovanej siete informačno-poradenských centier. Projekt IPC je podporený z eurofondov v rámci operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020. Jeho gestorom a koordinátorom sa stal Centrálny koordinačný orgán (CKO) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

CKO v spolupráci s IPC uskutočnili v mesiacoch september a október 2019 prieskum spokojnosti s činnosťou IPC na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie ohľadom Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o on-line dotazníkový prieskum, ktorého sa zúčastnilo 420 respondentov.

Výsledky ukázali vysokú spokojnosť s činnosťou IPC. Pozitívne sa vyjadrilo až 76,43% opýtaných. „V databáze IPC TSK sa momentálne nachádza viac ako 630 záujemcov o informácie z oblasti EŠIF. Od začiatku roka 2019 poskytli pracovníci centra viac ako 200 konzultácií a zorganizovali 20 školení a odborných seminárov“, uviedla Katarína Vavríková, koordinátorka IPC TSK s tým, že IPC organizuje semináre a školenia pre záujemcov z verejnej i súkromnej sféry. „Fungovanie Informačno-poradenských centier, ktoré už viac ako druhý rok poskytujú žiadateľom o eurofondy bezplatné konzultácie, sa nám veľmi osvedčilo, čo potvrdzuje narastajúci počet spokojných klientov. Okrem toho, že si nemusia najímať a platiť drahých konzultantov, vyškolení pracovníci im poskytujú kvalifikované a komplexné informácie o možnostiach a spôsoboch čerpania prostriedkov z eurofondov, a zároveň im pomáhajú aj s prípravou konkrétnych projektov,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Služby IPC sú bezplatné. Poradenstvo zahŕňa osobné, telefonické a e-mailové konzultácie s potenciálnym žiadateľom a prijímateľom. So správnym vyplnením žiadostí pomáhajú zamestnanci centra počas pracovných dní, poradenstvo v prípade potreby však poskytujú aj mimo uvedených konzultačných hodín.

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj