Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že dňa 27.01.2020 uzatvoril nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS, kód výzvy: OPII-2019/7/8-DOP,
Digitálna inklúzia, kód výzvy: OPII-2019/7/9-DOP,
Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy, kód výzvy:OPII-2019/7/10-DOP.

Výzvy sa uzatvorili z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetné výzvy. Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.