Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC451-2019-50 – 50. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Vyhlásená: 29. marca 2019
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla je otvorenou výzvou, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na koniec júna 2018. Následne budú projekty hodnotené v dvojmesačných intervaloch.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo rozvod tepla podľa zákona o tepelnej energetike. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Na jeden projekt a jeden podnik je možné v rámci tejto výzvy získať príspevok maximálne 6 miliónov EUR.

Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, ktoré definíciu energeticky účinného systému CZT spĺňajú alebo ju budú spĺňať na základe pomoci z poskytnutého finančného príspevku po realizácii projektu. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Pre účely tejto výzvy sa výstavbou rozumie optimalizácia trasy existujúcich rozvodov tepla alebo prepojenie energeticky účinného a energeticky neúčinného systému CZT s cieľom vytvorenia sústavy CZT, ktorá ako celok bude spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT. V rámci podporeného projektu nie je možné nenávratný finančný príspevok použiť na pripájanie nových odberateľov tepla.

(zdroj: www.siea.gov.sk)

Podrobné informácie o výzve sú dostupné po kliknutí na tento odkaz:  Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-50 – 50. zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.