Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC411-2018-41 – 41.VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP – Výstavba zariadení na: využitie aeroterm., hydroterm. alebo geoterm. energie s použitím tepel. čerpadla; využitie geoterm. energie priamym využitím na výrobu tepla; výrobu a energet. využívanie skládk. plynu a plynu z ČOV

Vyhlásená: 31. mája 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

V rámci tejto výzvy budú podporované projekty zamerané na

  • Výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
  • Výstavbu zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
  • Výstavbu zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a ktoré zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:

  • Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu, ktorý musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.
  • Podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie.
  • Podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1020 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

Minimálna výška príspevku je 100 000 €, maximálna 2 milióny €. Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 19,2 mil. €.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.