Vyhlásená výzva

OPKZP-PO4-SC441-2018-39 – 39. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Vyhlásená: 6. apríla 2018
Ukončená: Neurčené

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitrianský kraj, Prešovský kraj, Trenčianský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výzva je určená pre subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Stratégie môžu byť vypracované pre potreby obcí, miest, ale aj okresov, vyšších územných celkov, ako aj iných prirodzených regiónov.

Oprávnenou aktivitou je vypracovanie regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií alebo ich častí. Ich súčasťou musí byť posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie, vrátane energie používanej v doprave. Stratégie musia byť spracované na obdobie minimálne 5 rokov s využitím metodiky na prípravu akčného plánu udržateľného energetického rozvoja používanej v rámci Dohovoru starostov a primátorov.

Z regionálnych a lokálnych stratégií sa bude vychádzať pri príprave národnej nízkouhlíkovej stratégie. V podporených stratégiách žiadatelia opisujú súčasný stav využívania energie a zároveň sa zaväzujú, do akej miery počas 5 rokov znížia emisie skleníkových plynov, spotrebu energie a zvýšia využívanie obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých sektoroch.

Zvýhodnené budú projekty, ktoré budú pokrývať aj riešenia pre inteligentné mestá, takzvané „SMART CITY“ s dôrazom na oblasť energie, životného prostredia, mobilitu a budovy. Neoddeliteľnou súčasťou podporenej nízkouhlíkovej stratégie musí byť v prípadoch, ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom , aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Keďže dopyt po využiteľnom teple klesá, koncepcia má stanoviť aj postup optimalizácie výroby a distribúcie tepla.

Vďaka podpore v rámci uvedenej výzvy tak budú mať možnosť aktualizovať koncepcie aj obce, ktorým povinnosť pripraviť a každých 5 rokov aktualizovať koncepciu vyplýva zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Podľa neho musia mať koncepciu všetky obce, ktoré majú viac ako 2 500 obyvateľov a na ich území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Po prvý raz tak mali urobiť ku koncu roku 2007. Povinnosť aktualizácie vznikla 1. mája 2014 a posledný termín jej ukončenia je do konca apríla 2019.

Minimálna výška príspevku je 10 000 €, maximálna 300 000 €. Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 7 mil. €.

Podrobné informácie o výzve sú dostupné TU.